Menu
Korpa

Reklamacije

REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST I GARANCIJA  

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Coex 

odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše 

kupovine. Zakonska odgovornost Coex ne postoji ako isporučena roba: 

odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac 

pokazao potrošaču kao uzorak ili model; 

ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila 

poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; 

ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste 

po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i 

što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o 

posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih 

predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe. 

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za 

saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana. 

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što 

je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se 

obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se 

za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da 

postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu. 

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje 

stvari u periodu dužem od 2 godine) Coex nije u obavezi da izda garantni list. Garancija 

predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne 

pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih. 

 

Postupak reklamacije  

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, 

pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih 

objekata. 

U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i 

 

 

osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju. 

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, 

ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u našoj 

maloprodaji. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to 

predočite prilikom izjavljivanja reklamacije. 

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje 

reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da 

ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. 

 

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom 

listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je 

moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže 

ili registracija na sajtu. 

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se 

izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača 

imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije 

moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to 

predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene 

ili raskid ugovora o prodaji. 

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost 

otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako 

se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, 

otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. 

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete 

zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete. 

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i 

uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem 

reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji 

primljenih reklamacija. Nakon toga Coex o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje 

reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba 

saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 

dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na 

izjavljenu reklamaciju. 

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana 

podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije 

ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a 

za koje je reklamacija prihvaćena, coex vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj 

preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je 

 

 

dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka 

tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, 

te isti prelaze u svojinu Coex, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa 

("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. 

zakon). 

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost 

ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove 

dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa. 

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Coex potrošač gubi u slučaju 

neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za 

upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane 

neovlašćenih lica. 

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za 

slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa 

isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo 

podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži 

ovlašćeni servis. 

Coex će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka 

zakonskog perioda saobraznosti.