Prednosti servisiranje vašeg kotla su:​

• Štedite novac – smanjuje troškove grejanja​

• Smanjuje emisiju CO2 – u korist okoline​

• Daje vam sigurnost – povećava pouzdanosti i sigurnost vašeg kotla 

Odgovaramo na sledeća pitanja:  

1.Kome se trebam obratiti za servis kotla? 

2.Šta mogu očekivati kada stigne serviser? 

3.Zašto bih trebao servisirati kotao? 

4.Šta je ugljen monoksid? 

5.Koliko često bih trebao servisirati svoj kotao? 

6.Kome se trebam obratiti za servis kotla? 

7.Kome se trebam obratiti za servis kotla? 

1.Kome se trebam obratiti za servis kotla? 

Kome se trebam obratiti za servis kotla? Kao i sa svim aparatima za grejanja, Vaš kotao 

trebalo bi servisirati redovno kako bi se osiguralo da kotao efikasno i sigurno radi.Uslugu 

servisa treba poveriti kvalifikovanom i iskusnom serviseru. Na garantnom listu vašeg kotla 

postoji spisak servisera koji su ovlašćeni od strane proizvođača i/ili uvoznika za poslove 

servisiranja. Pozivanjem ovlašćenog servisera ostvarujete prava iz garantnog lista i sigurnost 

da su /da će biti ugrađeni i korišćeni originalni delovi .  

Šta mogu očekivati kada stigne serviser? Kad serviser stigne, usluga servisiranja kotla ne 

bi trebalo značajno da poremeti vašu rutinu. Usluga redovnog servisiranja uglavnom traje 

oko sat vremena  i za to vreme će vam osigurati siguran i efikasan rad aparata. Serviser će 

 

 

obaviti niz testova na kotlu. Vrsta testova i kontrole delom zavisi i od goriva i kotla koji 

imate u upotrebi. Iako ne postoji skup normi ili propis koji određuje šta čini uslugu 

servisiranja, bar ne u ovom trenutku, pripremili smo kontrolne liste o vrsti posla koje serviser 

treba obavljati tokom redovnog servisa.Kontrolna lista će biti dostupna uskoro u pdf formatu. 

Prilikom redovnog servisa npr kotla na gas vaš serviser bi trebalo da izvrši sledeće kontrolne 

preglede: Vizuelni pregled kotla – Provera položaja kotla, provera ventilacije i odvoda 

dimnih gasova, provera na eventualna spoljna oštećenja na kotlu.  Kontrola kotla – Kontrola 

curenja gasa, kontrola pritiska gasa, provera gorionika i čišćenja ako postoji potreba, provera 

izmenjivača toplote i predlog za čišćenje, provera senzora, termostata, sigurnosnih ventila, 

električnih vodova, provera odvoda kondenzata kod kondenzacionih kotlova, provera 

efikasnosti tj izvođenje testova sagorevanja i ponovno podešavanje parametara po 

specifikaciji proizvođača.  

Zašto bih trebao servisirati kotao? Godišnja sigurnosna provera kotla, obavlja se od strane 

profesionalnih servisera i osigurava da vaš kotao radi ispravno, ekonomično i efikasno. 

Redovito servisiranje vašeg kotla je važno jer osigurava da kotao radi na specifikacijama 

dizajnirane od strane proizvođača kotla. To će vam produžiti život kotla, kao i smanjiti rizik 

od kvarova i skupih popravaka koje kasnije mogu da nastanu.  

Efikasnost kotla, bez obzira na gorivo koje koristi za rad, se smanjuje tokom korišćenja. 

Postoji nekoliko razloga za to, ključni su: 

proizvodnja čađu iz procesa sagorevanja a koja oblaže izmjenjivače toplote. 

Kritični odnos vazduh-gorivo kod sagorevanja se menja zbog postepenog trošenja 

komponenti uređaja ili promene kvaliteta goriva. Usluga servisiranja kotla će ukloniti 

bilo koje odstupanje i uspostaviti optimalne uslove rada 

.  

No, dok radimo na poboljšanju efikasnosti kotla, to je jedna od važnijih stavki u ovim 

danima rastućih troškova goriva, postoje i druge važne prednosti servisiranja kotla: 

Rana kontrola bezbednosti, može nam omogućiti da otkrijemo i otklonimo nedostatke 

u pravo vreme. 

Kontrola operativnih sistema i komponenti obuhvatiće proveru:  

-Gasa / curenja gasa 

-Start-up nastup kotla 

-Kontrolu šumova koje daju rani znak upozorenja na kvarove komponenti. Baš kao i 

automobili, kotlovi mogu raditi mnogo godina, bez servisiranja ali uglavnom neodržavanjem 

smanjujemo pouzdanost, pa čak i sigurnost uređaja i na kraju platimo više nego što bi trebalo 

i što bi platili redovnim održavanjem.  

Šta je ugljen monoksid? Ugljen monoksid (CO) je bezbojan, bez mirisa otrovni gas. 

Nepotpuno sagorevanje organskih fosilnih goriva kao što su nafta, gas ili ugalj je čest izvor 

CO u prirodi i odgovoran je za mnoge slučajeve nenamernog trovanja CO. U normalnim 

uslovima, proces sagorevanja ugljenika u fosilnam gorivima, u kombinaciji sa kiseonikom iz 

vazduha, rezultovaće proizvodnjom ugljen dioksida (CO2), isti proizvod koji nastaje priliom 

 

 

izdisaja tj disanja. Međutim, ako postoji nedostatak vazduha za proces sagorevanja ili je 

uređaj za grejanje neispravan, može nastati CO.  

Ugljen monoksid alarmi se mogu koristiti kao rezerva za pružanje upozorenje korisniku u 

slučaju opasnog nakupljanja CO (obavezno proverite da je alarm u skladu sa standardom EN 

50291). Zapamtite da ugljen monoksid alarmi (gas detektori, gas alarmi) nisu zamena za 

redovne inspekcije i održavanja aparata.  

Koliko često bih trebao servisirati kotao? Većina proizvođača kotlova preporučuje 

godišnju uslugu servisiranja, pre svega na temelju sigurnosti, ali i kako bi se osigurala 

pouzdanost. Na temelju efikasnosti takođe je dobro i isplativo servisiranje kotlova zbog čađi 

koja nastaje sagorevanjem a koja značajno može povećati potrošnju.