Cothermo termostat uputstvo

Kako programirati Cothermo C7 RF termostat

Cothermo programski bežični RF termostat pruža mogućnost programiranja temperature 7 dana unapred, 6 temperatura / 6 vremena po danu,možete izabrati režim grejanja ili hlađenja kao i holiday/ party/ hold programa. Više o tehničkim karakteristikama termostata možete pogledati OVDE

Kako se programira termostat objasnićemo u nastavku teksta

Puštanje u rad termostata

Postavljanje baterija je prva stavka koju treba da uradimo.

Otklonite prednji deo termostata.
Mesto za baterije se nalazi na unutrašnjem delu prednjeg poklopca termostata. Postavite baterije (2 kom AAA 1.5V litijumske baterije).  
Nakon postavljanja baterija na displeju će se pojaviti trepereći dan, vreme, programski broj, podešena i merena temperatura.
Pritisnite dugme SET.

Kako podesiti vreme i dane u nedelji na termostatu?

Da bi bili u mogućnosti da nastavimo ka programiranju termostata potrebno je da podesimo vreme i  koji je dan u nedelji. Podešavanje vremena se vrši na sledeći način:

a)    Pritisnite i zadržite SET da bi ušli u RUN MODE (osnovni položaj)
b)    Pritisnite DAY i broj 1 počinje da treperi. Broj 1 označava prvi dan u nedelji tj. ponedeljak. Odabrati željeni dan pomoću tastera + ili -  (1 ponedeljak, 2 utorak, 3 sreda itd).
c)    Pritisnuti DAY i simbol za sat počinje da treperi. Podesiti pomoću + ili – (0-23)
d)    Pritisnuti DAY i simbol za minute treperi. Podesiti pomoću + ili – (0-59)
e)    Pritisnite SET za potvrdu promena ili sačekajte 15 sekundi za automatsko snimanje izmena i povratak u RUN MODE.Programiranje termostata

Kada smo podesili koliko je sati i koji je dan u nedelji sledeći korak je da podesimo željenu temperaturu za određeni dan ili dane u nedelji:

a)    Pritisnite i zadržite SET i PROG i dani će trepereti (1 2 3 4 5 6 7)
b)    Pritisnite PROG  i podesiti dan kao 1 2 3 4 5  ili 6 7 (5/2 podešavanja dana), 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 (podešavanje za 7 dana), 1 2 3 4 5 6 7  (podešavanje po danu tj. za 24 sata)
c)    Pritisnite PROG jednom, na displeju će se pokazati P1 i vreme će treperiti.           Pomoću + ili – podesite vreme prvog uključenja sa promenama od 10 minuta.
d)    Pritisnite PROG jednom i temperatura će da treperi. Pomoću + ili – podesimo temperaturu prvog uključenja (sa 0,5 °C povećanjem)
e)    Pritisnite DAY , na displeju vidimo  --:--  ako ne želimo da koristimo ovaj program.
f)    Ponavljanjem koraka  3 i 4 programiramo svih 6 vremena i temperatura za ponedeljak (1)
g)    Kada su vreme i temperatura za ponedeljak podešena na željenu vrednost i 1 (ponedeljak) treperi, ponoviti korake od 2 do 4 dok svih 7 dana u nedelji nisu podešene na potrebnu temperaturu i vreme.
h)    Kada su svih 7 dana, vremena i temperature, podešene pritisnite SET da bi potvrdili podešavanja ili sačekajte 15 sekundi za automatsko potvrđivanje i vraćanje u RUN MODE (osnovni položaj).
i)    Pritisnite PROG da vidite podešavanja pod normalnim radnim statusom, koristite + ili – da bi videli različite dane u nedelji.
j)    Fabrički podešena vremena i temperature su:
P1     07:00 - 20°C   
P2     09:00 - 17°C   
P3     12:30 - 20°C   
P4     15:00 - 19°C   
P5     17:30 - 22°C   
P6     23:00 - 17°C

COPY program – kopiranje podešenih programa

Kako bi programiranje bilo jednostavnije možete koristiti program COPY. Ovaj program omogućava da programiran dan kopirate na ostale dane u nedelji .


a)    Pritisnite COPY na 3 sekunde sve dok se COPY simbol ne pokaže na displeju, dan 1 će trepereti
b)    Pritisnite + ili – da izaberete dan koji želite da kopirate
c)    Pritisnite COPY ponovo i gore izabrani dan prestaje da treperi. Pritisnite + ili – da izaberete dan na koji želite da kopirate izabrani dan.
d)    Pritisnite COPY ponovo da potvrdite promene koje će biti odmah urađene
e)    Ponovite korake od 1 do 4 za kopiranje na druge programe
f)    Pritisnite SET da sačuvate promene ili sačekajte 15 sekundi

MANUAL program
– ručna promena temperature  (na prehodnom modelu termostat C7 RF manual program je bio program P0)


Pritisnite HOLD jednom i na displeju ispod set temperature pokazaće se ikona HOLD. Sa + ili – podešavamo temperaturu. Ova podešavanja će ostati u funkciji dok ne pritisnemo SET sa kojim vraćamo programirana podešavanja.

HOLIDAY program – program godišnji odmor sa trajanjem od 1-99 dana


Pritisnuti i zadržati 3 sekunde HOLD dok na displeju ne vidimo d:01 i HOLIDAY simbol, pritisite + ili – da podesite od d:01-d:99. Podesite broj dana koliko ste na odmoru i sačekajte 15 sekundi za automatsku potvrdu. Ponovo pritisnite + ili – da bi podesili potrebnu temperaturu. Ova podešavanja će biti na snazi do isteka podešenog broja dana ili možete prekinuti podešavanja pritiskom na SET.


PARTY program - program sa promenom temperature sa trajanjem od 1-9 sati


Pritisnite + ili – da bi podesili potrebnu temperaturu, prtisnite DAY da bi zaključali (zadržali) sate, pritisnite + ili – da bi izabrali broj sati od 1-9. Sačekajte 15 sekundi za automatsku potvrdu. Podešena temperatura će biti na snazi dok ne istekne broj podešenih sati ili dok ne pritisnemo SET.

Promena temperature do sledećeg programa

Pritisnite + ili - da bi podesili potrebnu temperaturu, sačekajte 15 sekundi za auto potvrdu. Podešena temperatura će biti na snazi do sledećeg programa ili pritisnutog SET.  Uređaj će da upravlja kotlom prema podešenoj vrednosti sve do vremena sledećeg uključenja programa. Na displeju se pojavljuje ikona koja označava da se termostatom ručno upravlja. Na displeju, segmenti koji obeležavaju sat, naizmenično pokazuju tačno vreme, odnosno vreme koje je ostalo do kraja ručnog upravljanja  (npr. 1H:O2, tj. 1sat i 2 minuta). Posle isteka vremena, ikona nestaje  sa  displeja  i  uređaj  se  vraća  na podešeni program.

Podešavanje  COMFORT / ECONOMY temperature

Držite pritisnuto SET pa pritisnite + ili – da bi podesili COMPFORT temperaturu /ECONOMY temperaturu

a)        Podešavanje  COMFORT temperature:  Držite pritisnuto SET pa u isto vreme pritisnite  + i temperatura će blinkati, pritisnite + ili – da bi podesili comfort temperaturu, sada pritisnite SET da bi potvrdili ili sačekajte 15 sekundi.
b)        Podešavanje ECONOMY temperature:   Držite pritisnuto SET pa u isto vreme pritisnite  - i temperatura će blinkati, pritisnite + ili – da bi podesili comfort temperaturu, sada pritisnite SET da bi potvrdili ili sačekajte 15 sekundi.
Pritiskom na  + ili  - prebacujemo na COMFORT (dugme +) ili ECONOMY (dugme -) . Fabrički podešena temperatura COMFORT je 22°C dok je ECONOMYje 18°C.

 POZADINSKO OSVETLJENJE

Pritisnite LIGHT, pozadinsko osvetljenje displeja će raditi 15 sekundi
 
Podešavanje režima rada (MODE)Pritisnite i zadržite SET dugme i onda pritisnite MODE da bi ušli u interfejs podešavanja, pritisnite MODE da bi izabrali između različitih režima kao što su:
a)    podešavanje osetljivosti (preciznosti) uključenja (S).  Pritisnite + ili – da bi izabrali   vrednosti od 0,2-2,0ºC
b)    kalibracija termostata (CAL).  Pritisnite MODE još jednom pa uz pomoć + ili – podesite vrednost od -3,0 do +3,0ºC
c)    zaštitna funkcija za uređaj koji se kontroliše termostatom ili zaštita pumpe od zaglavljivanja (HP:ON/OFF). NE KORISTITE OVU FUNKCIJU POD REŽIMOM HLAĐENJA.


Pritisnite još jednom MODE i na displeju će se pokazati HP (Heat Pump switch), sa + ili – podešavamo na ON ili OFF (uključeno ili isključeno). Stavljanjem funkcije HP na ON , ako ne postoji grejanje u toku 24 sata, termostat će u podne (u 12:00) uključiti grejanje na 1 min kako bi zaštitio uređaj/pumpu.

 ZAKLJUČAVANJE TERMOSTATA

a)        ZAKLJUČAVANJE - zadržite pritisnuto LOCK na 5 sekundi dok se na LCD displeju ne pojavi LOC za 5 sekundi i na displeju stoji znak ključa , tada su svi dugmići zaključani tj. van funkcije.
b)        OTKLJUČAVANJE - zadržite pritisnuto LOCK na 5 sekundi dok se na LCD displeju ne pojavi ULOC i simbol se više ne vidi na displeju, tada su svi dugmići otključani i mogu se koristiti normalno.

IZBOR REŽIMA RADA

HEAT (grejanje) / COOL (hlađenje)
Izbor režima rada između grejanja i hlađenja se vrši tako što zadržimo pritisnuto 5 sekundi MODE i onda koristimo + ili – da bi izabrali traženi režim. Potvrđujemo izbor sa SET.

RESETOVANJE termostata


a)    Skinite zadnji poklopac, pritisnite RESET sa zadnje strane termostata (isključite pa uključite napajanje, podešavanje neće biti promenjeno)
b)    Pritisnite RESET na prednjoj strani termostata da bi vratili fabrička podešavanja


RUČNO UPRAVLJANJE PRIJEMNOM JEDINICOM

a)        Manual mode: Pritisnite MANUAL jednom, na ovaj način razdvajamo termostata i prijemnu jedinicu a priključenom uređaju ćete moći upravljati samo ručno i isti se uključuje i isključuje (on/off) bez uticaja temp. u prostoriji, zelena lamprica će sijati (Manual mode). Pritisnite M/A i na ovaj način uključujemo ili isključujemo uređaj, uključeno stanje-crvena LED lampica.
b)        Pritiskom na MANUAL prekida se ručno upravljanje i vraća se na automatsko (termostatsko regulisanje), nakod toga zelena lampica prestaje da svetli.

 
UPARIVANJE TERMOSTATA (transmitera) I PRIJEMNE JEDINICE (risivera)

a)        Pod AUTO režimom, pritisnite M/A na prijemnoj jedinici 10 sekundi da bi ušli u ovaj režim, zelena lampica će sijati
b)        Pritisnite i zadržite SET i DAY 10 sekundi, zelena lampica na prijemnoj jedinici će prestati da sija kada prijemna jedinica uspostavi komunikaciju.

Tada je termostat uparen i termostat (transmiter) može kontrolisati uključenje/isključenje prijemne jedinice (risivera).

Montiranje i priključenje prijemne jedinice

 
Prijemnu jedinicu treba montirati na zid u blizini kotla na mesto koje je zaštićeno od vlage i visoke temperature. Na zadnjem delu prijemne jedinice nalaze se oznake za priključke: N L 1 2 3 .Napon prijemne jedinice je 230V. Ovo obezbeđuje napajanje prijemne jedinice, ali ovaj napon se ne pojavljuje na izlaznim portovima (kontaktima 1 i 2). Nulti vod električne mreže se priključuje na tačku N a faza na tačku L.

Prijemna jedinica reguliše kotao ili klima uređaj preko releja bez potencijala sa promenjivim senzorom, čiji su kontakti sledeći: 1(NO); 2(COM); 3(NC).  Za upravljanje uređaja za grejanje ili hlađenje kontakti se priključuju na 1(NO); 2(COM) koji su otvoreni kod releja u stanju mirovanja.

Ukoliko sa prijemnom jedinicom želite upravljati kotlom starijeg tipa ili nekim drugim aparatom (npr. pumpa) na kojem nije izgrađen kontakt za priključivanje sobnog termostata. Onda kontakte 1 i 2 prijemne jedinice vežite kao kontakte jednog prekidača. Na priključnom kablu određenog aparata potrebno je preseći 0-ti vod ili fazu. Pa presečeni vod spojiti na tačke 1 i 2 prijemne jedininice.