Održavanje ekspanzionih posuda

Održavanje ekspanzionih posuda: Ključna uloga u vašem sistemu grejanja


Ekspanzione posude su dizajnirane da apsorbuju povećanje pritiska i volumena vode u sistemu grejanja, koje se javlja usled promena temperature vode. Kada se voda zagreva, volumen se povećava, a pritisak raste. Ekspanzione posude omogućavaju ovom višku vode da se akumulira i sprečavaju povećanje pritiska u sistemu.
Ekspanzione posude igraju važnu ulogu u efikasnom i pouzdanom radu sistema grejanja. Ove posude služe kao rezervoari za apsorbovanje promena pritiska i volumena vode u sistemu. Redovno održavanje ekspanzionih posuda je ključno kako bi se osigurala njihova optimalna funkcionalnost i produžio vek trajanja celokupnog sistema grejanja


Evo nekoliko koraka koje trebate pratiti da bi ste bili sigurni da vaša ekspanziona posuda ispravna


Korak 1: Redovno proveravajte pritisak ekspanzione posude
Jedan od ključnih aspekata održavanja ekspanzionih posuda je redovna provera pritiska. Nađite manometar na vašem sistemu grejanja i proverite da li pritisak odgovara preporučenim vrednostima. Prema savetima servisera  COEX-a,, preporučuje se da pritisak bude unutar opsega oko 1,2 bara ako se ekspanzija nalazi u kotlu ail oko1,6-1,8 bar ako je ekspanziona posuda izvan kotla. Ako primetite da pritisak prelazi te granice, to može ukazivati na problem s ekspanzionom posudom.


Korak 2: Ispravan protok vode i ispitivanje propusnosti
Ispravan protok vode i propusnost ekspanzione posude su ključni faktori za efikasan rad sistema grejanja. Evo detaljnijeg objašnjenja o ispravnom protoku vode i ispitivanju propusnosti ekspanzione posude:


1.Provera propusnosti ventila: Ventili su važni delovi sistema grejanja i mogu imati uticaj na protok vode. Redovna provera propusnosti ventila je neophodna kako bi se osiguralo da su svi ventili funkcionalni i bez curenja. Ovo uključuje proveru ventila za ispuštanje, ventil za punjenje sistema i druge ventile koji su deo sistema.


2.Provera propusnosti sigurnosnog ventila: Ispusti su odgovorni za kontrolisano ispuštanje viška vode iz sistema. Provera propusnosti ispusta je važna kako bi se osiguralo da su ispravno zatvoreni kada je to potrebno, a otvoreni kada je neophodno ispuštanje viška vode.


3.Provera ostalih povezanih komponenti
Pored ventila i ispusta, važno je proveriti i ostale povezane komponente sistema grejanja, uključujući cevi, spojeve i priključke. Curenje ili blokada u ovim komponentama može ozbiljno uticati na protok vode i pravilan rad ekspanzione posude. Evo nekoliko ključnih tačaka koje treba uzeti u obzir prilikom provere ostalih povezanih komponenti:
Provera cevi: Pregledajte cevi koje su deo sistema grejanja kako biste identifikovali moguće curenje ili oštećenja. Obratite pažnju na vidljive znakove vlage ili vode oko cevi. Ako primetite curenje, trebalo bi ga hitno otkloniti kako biste sprečili gubitak vode i smanjili gubitak pritiska u sistemu.
Provera spojeva: Pažljivo pregledajte spojeve cevi kako biste se uverili da su svi spojevi čvrsti i dobro zaptiveni. Ponekad se spojevi mogu opustiti tokom vremena, što može dovesti do curenja. Ako primetite labave spojeve, zategnite ih prema potrebi ili se obratite stručnjaku za kotlove da ih pregleda i pravilno zaptiva.
Provera priključaka: Obratite pažnju na priključke na ekspanzionu posudu, ventile i druge komponente sistema. Proverite da li su svi priključci sigurno spojeni i da nema curenja vode oko njih. U slučaju curenja ili oštećenja priključaka, trebalo bi preduzeti odgovarajuće korake za popravku ili zamenu.
Redovno pregledanje ovih komponenti i provera njihove propusnosti može se obaviti tokom rutinskog održavanja sistema grejanja. Ovo će pomoći u otkrivanju potencijalnih problema s protokom vode i curenjem, čime se sprečavaju potencijalne havarije i održava ispravan rad sistema grejanja.


Korak 3: Praćenje i zamena membrana

Membrana je važan deo ekspanzione posude koji razdvaja vodu i gas u posudi. Vremenom, membrana može postati istrošena ili oštećena, što može uticati na funkcionalnost ekspanzione posude. Evo detaljnijeg objašnjenja o praćenju stanja membrane i zameni ako je potrebno:


Indikatori zamene ekspanzione posude: Prema izvorima sa Caleffi.com, postoje neki indikatori koji ukazuju na potrebu za zamenu ekspanzione posude. To uključuje smanjenje pritiska u ekspanzione posude, povećanje ciklusa uključivanja i isključivanja kotla, ili primetno curenje vode iz posude. Ako primetite bilo koji od ovih indikatora, to može ukazivati na oštećenu ili istrošenu membranu i potrebu za zamenu posude.


Zamena membrane: Ako se utvrdi da je membrana oštećena ili istrošena, preporučuje se zamena. Zamena ekspanzione posude treba obaviti kvalifikovani serviser ili stručnjak za kotlove kako bi se osiguralo pravilno i sigurno izvršenje. Ovo se može obaviti tokom redovnih servisiranja sistema grejanja.


Neispravna ekspanziona posuda


Neispravna ekspanziona posuda može prouzrokovati probleme u sistemu grejanja i smanjiti njegovu efikasnost. Evo nekih uobičajenih znakova da je ekspanziona posuda neispravna:
Pritisak koji prelazi granice: Ako primetite da pritisak u sistemu prelazi preporučene granice, to može biti znak neispravne ekspanzione posude. Ovo može biti posledica oštećene membrane ili drugih problema u posudi.
Curenje vode: Curenje vode oko ekspanzione posude može ukazivati na oštećenje ili neispravnost posude. Ovo može biti ozbiljan problem koji zahteva hitnu intervenciju i zamenu posude.
U slučaju bilo kojeg od ovih znakova, preporučuje se kontaktiranje servisa za kotlove kako bi se izvršila dijagnoza i popravka neispravne ekspanzione posude.


Zamena ekspanzione posude

U nekim slučajevima, zamena ekspanzione posude može biti neophodna. Evo nekoliko situacija kada je zamena ekspanzione posude preporučljiva:
Oštećena membrana: Ako je membrana ekspanzione posude oštećena ili istrošena, to može dovesti do gubitka funkcionalnosti. U ovom slučaju, zamena posude je neophodna.
Curenje vode: Ako primetite da ekspanziona posuda curi ili ima vidljiva oštećenja, zamena je neophodna kako bi se održala integritet sistema grejanja.
Nedostatak pritiska: Ako ekspanziona posuda ne održava adekvatan pritisak u sistemu, to može ukazivati na neispravnost. U ovom slučaju, zamena posude može biti potrebna kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje sistema.


Zamena ekspanzione posude treba da se obavi od strane kvalifikovanog stručnjaka ili servisa za kotlove kako bi se osigurala pravilna instalacija i funkcionalnost.